Турция с Давидом Дасания. Интервью с Ахмат Хапат на абазинском

15
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Ари авидеонҵамҭаҿ шәара ижәбоит ҳара, аиашьцәа, аҧсуааи ашәуеи, шаҟа ҳаизааигәоу, шаҟа ҳаибаҭаху, мҩак, ҧеиҧшк шҳамоу. Уи шәара шәгәы шьҭнамхыр ауам. Шәанахәаҧшлак аамышьҭахь, шәгәалаҟара шьҭыҵуеит, илашоу, иҧхоу, ихаау цәаныррак шәеимнадоит. Сызҿу, сыздааҧсыло, ҧсыуаки, ашәыуаки, ашьхарыуаки здымгылац апроеқтгьы иаҵанакуа шәеилнаркаауеит. Аиашазы, аныҟәара, атәылақәа реимдара маҷк аҟара сшарааҧсахьоугьы, сахьымнеиц анеира аҭахуп, сахьнеихьоугьы аҭҵаара ырҵаулатәуп. Санҵамҭа иахәаҧшуа зегьы шәҧеиҧш лашазааит! Шәхы-шәгәы шәмыхьааит! Анцәа дышәзылҧхааит! Авидео аҿы: Аҳмаҭ Ҳапат, Вадим Ҳаразиа, Џьансыхә Лазба, сара (Дауҭ Дасаниа).

Комментарии

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ